Положення

про Пулинське міжрайонне управління 

водного господарства

1. Загальні положення

1.1. Пулинське міжрайонне управління водного господарства (далі - Управління) є бюджетною неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі - Держводагентство).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства, рішеннями обласної та місцевої державних адміністрацій, Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять (далі — БУВР Прип'яті), цим Положенням.

1.3. Управління у межах своїх повноважень забезпечує на території Пулинського та Романівського районів Житомирської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, гідротехнічної меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки Пулинського та  Романівського районів Житомирської області водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Державній казначейській службі України, печатку зі своїм найменуванням.

1.5. Найменування та юридична адреса Управління:

Повна назва – Пулинське міжрайонне управління водного господарства.

Скорочена назва –  Пулинське МУВГ.

         Юридична адреса: 12001, Житомирська область, Пулинський район, смт Пулини, вул. Михайла Грушевського, 12

 

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Реалізація в межах своєї діяльності державної політики щодо розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, здійснення у водогосподарському комплексі Пулинського та Романівського районів Житомирської області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;

2.1.2. У межах своєї діяльності забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;

2.1.3. Організація експлуатації водогосподарських споруд та державних меліоративних систем міжгосподарського значення, виконання поточних і капітальних ремонтів міжгосподарських меліоративних мереж та водогосподарських об'єктів;

2.1.4. Проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на водних об'єктах Управління, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і сільгоспугідь від затоплення та підтоплення;

2.1.5. Організація виконання заходів загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку гідротехнічної меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліорованих угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів;

2.1.6. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на гідротехнічну меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз;

2.1.7. Проведення на регіональному рівні оцінки, прогнозу щодо поліпшення меліоративного стану осушених і прилеглих до них земель, підтоплення сільських населених пунктів та надання з цих питань рекомендацій місцевим державним адміністраціям.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Вносить пропозиції БУВР Прип'яті, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації;

2.2.2. Здійснює керівництво і контроль за діяльністю структурних підрозділів;

2.2.3. Здійснює експлуатацію державних меліоративних систем;

2.2.4. Здійснює організацію робіт з капітального та поточного ремонтів меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд та інших об'єктів міжгосподарського значення, забезпечення раціонального використання водних ресурсів;

2.2.5. Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держводагентства, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та  підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства, іншими організаціями , підприємствами і установами;

2.2.6. У межах своєї діяльності визначає потребу населення і галузей економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства;

2.2.7. Готує та подає на розгляд БУВР Прип'яті пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію;

2.2.8. Обґрунтовує і визначає за участю місцевих адміністрацій потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем, водогосподарських об’єктів;

2.2.9. Забезпечує виконання державних та регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

2.2.10. Розробляє режими роботи водогосподарських систем, каналів, які знаходяться на балансі, та правила їх експлуатації і погоджує із БУВР Прип'яті;

2.2.11. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем;

2.2.12. Здійснює функції з оперативного управління об’єктами державної власності, що знаходяться на балансі Управління;

2.2.13. Здійснює облік державного меліоративного фонду, паспортизацію систем, планування робіт щодо утримання державних міжгосподарських меліоративних систем та складання технічної документації на їх поточний і капітальний ремонти;

2.2.14. Здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення річок, а також спостереження за станом водних об’єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає у межах своїх повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку Пулинського та Романівського  районів Житомирської області;

2.2.15. Здійснює проведення гідрометричних робіт;

2.2.16. Проводить роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності;

2.2.17. Реалізує науково-технічну політику у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, впроваджує науково-технічні розробки та застосовує нові технічні рішення з питань експлуатації водогосподарських об’єктів;

2.2.18. Здійснює впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, досвіду з питань експлуатації меліоративних систем та водного господарства;

2.2.19. Забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах міжгосподарських меліоративних системах, а також із ліквідації наслідків аварій;

2.2.20. Організовує розробку та виконання заходів щодо забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на водних об'єктах Управління;

2.2.21. Здійснює заходи у межах своєї діяльності, пов’язані із попередженням шкідливої дії вод, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

2.2.22. Виконує роботи, пов'язані із мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів;

2.2.23. Забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд;

2.2.24. Здійснює контроль за якістю виконання робіт з ремонту гідротехнічних споруд, гідромеханічного та електротехнічного устаткування водогосподарських об’єктів у межах своїх повноважень;

2.2.25. Забезпечує в межах своєї діяльності здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту осушуваних меліоративних систем, водосховищ, систем захисту від шкідливої дії вод та інших об’єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до нормативно-правих актів, заходів щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності;

2.2.26. Визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впроваджує енергозберігаючі заходи;

2.2.27. Готує пропозиції в межах своєї діяльності щодо паспортизації малих річок та подає їх БУВР Прип'яті;

2.2.28. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів;

2.2.29. Розглядає та погоджує у межах своєї компетенції технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем;

2.2.30. Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює обґрунтування пільг і компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці;

2.2.31. Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

2.2.32. Здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву;

2.2.33. Здійснює перерозподіл (перекидання) водних ресурсів для забезпечення їх балансу у межах зони діяльності Управління шляхом переміщення води державними меліоративними системами відкритого (штучно створені водні об’єкти) та закритого типу (водогони, трубопроводи) та надання доступу до них первинним водокористувачам;

2.2.34. Сприяє забезпеченню виробництва кваліфікованими працівниками, для чого взаємодіє із закладами освіти з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів;

2.2.35. Забезпечує виконання обов'язків щодо створення безпечних умов праці персоналу, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і зменшення захворюваності, здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки дорожнього руху;

2.2.36. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;

2.2.37. Виконує інші функції, визначені чинним законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права та обов'язки

3.1. Управління має право:

3.1.1. Подавати на розгляд БУВР Прип'яті пропозиції з удосконалення роботи структурних підрозділів;

3.1.2. Вносити пропозиції органам місцевого самоврядування щодо спрямування місцевим бюджетом коштів, отриманих за спеціальне водокористування, на здійснення заходів з охорони вод, відтворення водних ресурсів і підтримання водних об'єктів у належному стані, а також виконання робіт, пов'язаних із попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків;

3.1.3. Надавати платні послуги на замовлення юридичних і фізичних осіб на підставі господарсько- та цивільно-правових договорів. Використовувати отримані доходи виключно для здійснення видатків на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням таких послуг, своє утримання, а також видатків на інші напрями для реалізації цілей і завдань, передбачених Положенням;

3.1.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції, та видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, а також здійснювати контроль за їх виконанням;

3.1.5. Виступати замовником на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування;

3.1.6. Здійснювати заходи з протипаводкового захисту, управління водними ресурсами;

3.1.7. Залучати спеціалістів організацій, за згодою з БУВР Прип'яті, що належать до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.8. Брати та здавати в оренду рухоме та нерухоме майно відповідно до чинного законодавства;

3.1.9. Відкривати рахунки у Державній казначейській службі України і банках;

3.1.10. Розробляти положення про преміювання працівників Управління, керуючись нормативно-правовими актами з оплати праці;

 3.1.11. Здійснювати вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;

3.1.12. Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Управління зобов'язане:

3.2.1. Забезпечувати раціональне використання та збереження закріпленого за ним майна;

3.2.2. Утримувати у належному технічному стані об’єкти виробничого і іншого призначення, що знаходяться на балансі Управління;

3.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;

3.2.4. Здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти згідно з чинним законодавством;

3.1.5. Здійснювати публічні закупівлі у разі залучення підрядних організацій на виконання будівельних і ремонтних робіт, реконструкцію, технічного переоснащення водогосподарських систем, об’єктів та гідротехнічних споруд, а також здійснювати технічний нагляд за веденням робіт, які виконуються іншими організаціями на водогосподарських об’єктах та землях водного фонду;

3.2.6. Планувати обсяги робіт, строки та способи їх виконання з урахуванням виділених бюджетних асигнувань та коштів спецфонду;

3.2.7. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки;

3.2.8. Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань, своєчасні розрахунки з працівниками по заробітній платі та інших соціальних виплатах;

3.2.9. Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами;

3.2.10. Забезпечувати практичну реалізацію заходів Держводагентства, БУВР Прип'яті щодо взаємодії із засобами масової інформації шляхом підтримання діалогових відносин з громадськістю;

3.2.11. Забезпечувати у межах повноважень реалізацію заходів щодо запобігання корупції і здійснювати контроль за їх впровадженням;

3.2.12. Подавати до БУВР Прип'яті фінансову, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію з питань експлуатації меліоративних систем та управління водними ресурсами;

3.2.13. Дотримуватися норм і вимог щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

3.2.14. Виконувати інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

 

4. Майно та кошти

4.1. Майно Управління складається з необоротних та оборотних активів, вартість яких відображається в самостійному балансі Управління.

4.2. Майно Управління є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження основних засобів, що є державною власністю і закріплені за Управлінням, здійснюється з дозволу Держводагентства, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.3. Джерелами формування майна є:

- майно, передане Управлінню Держводагентством;

- бюджетні асигнування;

- надходження від надання платних послуг та інші власні надходження;

- безоплатна передача майна на баланс від юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Фінансування Управління здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

4.5. Оплата праці працівників Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.6. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед працівників Управління (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.7. Управління в установленому законодавством України порядку здійснює користування відведеною йому землею.

4.8. Управління забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, а також обов’язкову звітність відповідно до чинного законодавства.

4.9. Перевірки та ревізії діяльності Управління здійснюються Держводагентством, БУВР Прип'яті та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Положенням.

5. Керівництво

5.1. Держводагентство через БУВР Прип'яті здійснює управління, координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю Управління з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

5.2. Держводагентство:

5.2.1. Надає в оперативне управління Управлінню майно, необхідне для його діяльності;

5.2.2. Затверджує Положення про Управління, зміни і доповнення до нього, доручає здійснювати контроль за додержанням вимог Положення БУВР Прип'яті;

5.2.3. За поданням начальника БУВР Прип'яті призначає на посаду та звільняє з посади начальника Управління шляхом укладання та розірвання з ним контракту, за погодженням із відповідними державними адміністраціями;

5.2.4. За поданням БУВР Прип'яті погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступника начальника, головного інженера Управління;

5.2.5. Приймає рішення про застосування дисциплінарних стягнень до начальника Управління;

5.2.6. Здійснює інші функції з управління, визначені Положенням про Держводагентство та іншими законодавчими і нормативними актами.

5.3. БУВР Прип’яті:

5.3.1. Вносить пропозиції Голові Держводагентства щодо призначення на посади та звільнення з посади начальника Управління шляхом укладання та розірвання з ним контракту за погодженням із місцевою державною адміністрацією;

5.3.2. Вносить пропозиції Держводагентству щодо призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника, головного інженера Управління;

5.3.3. Затверджує штатний розпис та кошторис доходів і видатків на утримання Управління;

5.3.4. Подає пропозиції Держводагентства про заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на начальника Управління;

5.4. Керівництво діяльністю здійснює начальник Управління.

 

5.5. Начальник Управління:

5.5.1. Самостійно вирішує питання діяльності Управління, за винятком питань, віднесених законодавством і цим Положенням до компетенції Держводагентства;

5.5.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, цільове використання бюджетних коштів та державного майна;

5.5.3. Діє без довіреності від імені Управління, представляє його в судових та правоохоронних органах, інших органах влади, а також на усіх підприємствах, в установах та організаціях;

5.5.4. Розпоряджається коштами та майном Управління відповідно до чинного законодавства;

5.5.5. За погодження з Держводагентством призначає на посади та звільняє з посад заступника начальника, головного інженера Управління;

5.6.6. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Управління, формує кадровий резерв;

5.5.7. Затверджує посадові інструкції заступників начальника Управління, головного інженера, інших працівників Управління та структурних підрозділів;

5.5.8. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника Управління, головним інженером, іншими працівниками апарату Управління та структурних підрозділів;

5.5.9. Затверджує положення про відділи, служби апарату Управління, структурні підрозділи та зміни і доповнення до них;

5.5.10. У межах своєї компетенції видає накази та доручення, дає вказівки, обов’язкові для працівників апарату Управління та структурних підрозділів;

5.5.11. Укладає угоди (договори), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України та банках України від імені Управління;

5.5.12. Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

5.5.13. Вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, Держводагентством, БУВР Прип’яті, та цим Положенням до компетенції начальника.

5.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Управління з працівниками регулюються законодавством України про працю.

5.7. З метою регулювання виробничих і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників в Управлінні відповідно до чинного законодавства укладається колективний договір.

5.8. Координацію та контроль за діяльністю Управління в тому числі фінансово-господарською діяльністю здійснює БУВР Прип'яті, відповідно до повноважень, наданих йому Держводагентством.

 

6. Ліквідація та реорганізація

6.1. Припинення діяльності Управління відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводагентства або за рішенням суду.

6.2. У разі реорганізації Управління всі його майнові права та обов’язки переходять до бюджетної неприбуткової організації або організацій, що виникли внаслідок такої реорганізації.

6.3. У разі ліквідації Управління активи передаються іншій неприбутковій організації Держводагентства або зараховуються в дохід бюджету, відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Ліквідація Управління здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводагентством.

6.5. Держводагентство встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.

6.6. У разі реорганізації або ліквідації Управління, працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

6.7. Ліквідація вважається завершеною, а Управління таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Прикінцеві положення

7.1. Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

7.2. Зміни до цього Положення вносяться шляхом викладення його в новій редакції, затверджуються наказом Держводагентства та реєструються відповідно до чинного законодавства.